დოკუმენტები

ჰიდროქლოროფლუოროკარბონები (HCFC)

ASHRAE # CAS # * ქიმიური დასახელება ფორმულა MSDS
R-22 75-45-6 Chlorodifluoromethane CHClF2

*CAS – Chemical Abstract Service

ჰიდროფლუოროკარბონები (HFC)

ASHRAE # CAS # * ქიმიური დასახელება ფორმულა MSDS
R-23 75-46-7 Trifluoromethane (Fluoroform) CHF3
R-134A 811-97-2 1,1,1,2-Tetrafluoroethane C2H 2F4
R-404A HP-62, FX-70 R-125 + R-143a + R-134a C2HF 5 + C2H 3F3 + C2H 2F4
R-407C Klea 66, AC9000 R-32 + R-125 + R-134a CH2F 2 + C2HF 5 + C2H 2F4
R-410A AZ-20, Puron, Suva 9100 R-32 + R-125 CH2F 2 + C2HF 5
R-507 AZ-50 R-125 + R-143a C2HF 5 + C2H 3F3

ჰიდროკარბონები (HC)

ASHRAE # CAS # * ქიმიური დასახელება ფორმულა MSDS
R-290 74-98-6 Propane C3H 8 or CH3CH 2CH3
R-600a 75-28-5 Isobutane C4H 10 or CH(CH3) 2CH3